Kontakty

Adresa centra:
Hlavní třída 13 / 3,
Šumperk 787 01

Provozovatel centra Mgr. Tomáš Hýna
Tel.: +420 607115124
info@heatsumperk.cz

Napište nám

  PROVOZNÍ ŘÁD

  Název provozovny: HEAT Centrum Šumperk

  Adresa: Hlavní třída 13/3, Šumperk

  Provozovatel: Fit Zone s.r.o., Dolany 487, 783 16 Dolany, IČ: 28647734, C 45174 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen provozovatel)Provozní doba: aktuální provozní doba je umístěna na dveřích u hlavního vstupu Odpovědná osoba: Mgr. Tomáš Hýna (manažer centra)

  Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem sportovního centra HEAT centra Šumperk (dále také jen „centrum“), a jeho klienty.

  Klientem centra se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, které byl na základě uhrazeného vstupného dle aktuálního ceníku umožněn vstup do centra (dále také jen „klient“).

  Službami poskytovanými centrem se rozumí poskytování prostorů a zařízení centra ke cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a poskytování dalších placených služeb (např. hlídání dětí) dle nabídky centra.

  Každý klient je povinen se seznámit s Provozním řádem centra, který je k dispozici na recepci centra a řídit se tímto provozním řádem a pokyny instruktorů či jiných osob poskytujících služby klientům centra (personálu) – zejména pokyny týkající se bezpečnosti a dodržování požárních a bezpečnostních předpisů.

  Během provozu centra je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených centrem, a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.

  Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou centra doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou centra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb centra, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

  Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník.

  Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 200,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze v hodnotě nad 1000,- Kč a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách a musí být uloženy na recepci. Provozovatel neodpovídá za peníze a další cennosti neuložené uvedeným způsobem.

  Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (zákon o ochraně osobních údajů).

  V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

  Prostory a vybavení centra jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Jednou denně kromě víkendu se všechny prostory centra, šaten, a sprch umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek. Personál centra je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení recepce teplou vodou s čistícím prostředkem.

  V centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor centra je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z centra bez náhrady vyvedeny. Do centra platí zákaz vstupu zvířatům.

  Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat. Ceník upravuje dobu platnosti zakoupených vstupů – permanentek, depositu i členství. Po uplynutí platnosti vstupů jejich nevyčerpaná hodnota propadá ve prospěch centra.

  Rezervace na hodiny jsou závazné a je možné je měnit/rušit nejpozději 6 hodin před začátkem hodiny. V případě, že se klient na zarezervovaný termín nedostaví, odečítá se mu automaticky vstup z permanentky nebo depositu nebo je povinen zaplatit částku odpovídající hodnotě vstupu.

  Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v prostorách centra.

  Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1. 1. 2017.